ฐานความช่วยเหลือ ด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือ ด้านความคิดรวบยอด

ใส่ความเห็น

ธนาคารความรู้เรื่อง การจำแนกดอกไม้ตามจำนวนดอก(ดอกช่อ)(ต่อ)

ใส่ความเห็น

ตัวอย่างดอกไม้

  ดอกเดี่ยว

 

 

 

 

 

                                         ดอกช่อ                                                                   

ธนาคารความรู้ เรื่องการจำแนกดอกไม้ตามจำนวนดอก(ดอกช่อ)

ใส่ความเห็น

           ดอกช่อ (inflorescences flower) เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน และประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆ หลายดอก เช่น ดอกเข็ม  ดอกผกากรอง ดอกหางนกยูง  ดอกกล้วยไม้  ดอกผักบุ้ง ดอกมะลิ  ดอก กล้วยไม้ ดอกเงาะ ดอกมะม่วง ดอกทุเรียน เป็นต้น

ธนาคารความรู้เรื่อง การจำแกดอกไม้ตามจำนวนดอก(ดอกเดี่ยว)

ใส่ความเห็น

   ดอกเดี่ยว (solitary flwer)  เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เป็นดอกเดียวโดดๆ ในแต่ละข้อของกิ่งหรือลำต้น เช่น ดอกชบา ดอกจำปี ดอกการะเวก  ดอกบัว  ดอกมะเขือเปราะ  ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกดาวเรือง ดอกตานตะวัน เป็นต้น

     

 

                                                                                                                                         ภาพ โครงสร้างของดอกเดี่ยว

สถานการณ์ปัญหา

ใส่ความเห็น

         สมมติว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้ ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ประจำอุทยานแหงหนึ่ง นายเฉลิมได้ไปศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้ในอุทยาน เขาพบดอกไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกเดียวกัน และประกอบด้วยก้านย่อยๆ หลายดอก  เขาจึงเกิดความสงสัยว่าดอกที่เขาพบเป็นดอกชนิดใด 

       ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดอกไม้ ท่านจะช่วยนายเฉลิมได้อย่างไร เพื่อให้เขาหายสงสัยในเรื่องนี้

 

ภารกิจ

        1.วิเคราะห์ว่าดอกไม้ที่นายเฉลิมพบเป็นดอกไม้ชนิดใด

        2.ลองวิเคราะห์ว่าดอกเดี่ยวและดอกช่อมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

        3.ลองยกตัวอย่างดอกไม้ที่เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นายเฉลิม