ในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ ครูได้สอนนักเรียนในหัวข้อ การสังเคราะห์แสงของพืช และครูก็ได้กล่าวถึงเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ครูได้นำตัวอย่างของต้นข้าวโพดที่เพาะในกระถางเล็กๆมาให้นักเรียนดู ซึ่งต้นที่หนึ่งได้รับแสงสว่าง ใบมีสีเขียว และต้นที่สองไม่ได้รับแสงสว่าง ใบมีสีเหลือง

ภารกิจ 
       1.ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของต้นข้าวโพดทั้งสองต้นว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
       2.จงวิเคราะห์ว่าต้นข้าวโพดต้นใดที่มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่ากัน
       3.นักเรียนคิดว่า ต้นพืชต้นที่สอง ใบมีสีเหลือง เกิดจากการขาดปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

Advertisements